JIT INTENSIEF

Jongeren die voortijdig van school gaan, werkloos zijn en veel op straat rondhangen, zorgen voor overlast in de buurt. Een deel van hen komt met politie in aanraking. Om de kans op een criminele carrière voor deze jongeren te voorkomen, biedt het JIT trajecten met een professionele en outreachende aanpak. Bij het JIT worden deze jongeren uitgedaagd en gestimuleerd om het perspectief in hun leven te verbeteren en hier zelf de verantwoordelijkheid voor te nemen. De begeleiding van het JIT is uitnodigend en erop gericht jongeren sterker te maken, zodat zij zich op aanvaardbare wijze staande houden in de maatschappij.

Doelgroep

JIT Intensief begeleidt overlastgevende jongeren van 12 t/m 26 jaar die in aanraking zijn (geweest) met politie of justitie, en die vragen hebben over/ problemen hebben op diverse gebieden, zoals:

  • Gezin en familie
  • Vrije tijd
  • Vrienden
  • School en werk
  • Financiën
  • Huisvesting

Doelstelling

JIT Intensief leert de jongere vaardigheden en geeft inzicht in hun eigen gedrag, zodat verdere overlast voorkomen wordt en ze niet afglijden naar een criminele carrière. Eerst wordt geprobeerd de leefomstandigheden van de jongere zodanig te verbeteren dat er een stabiele basissituatie ontstaat. Vanuit deze basis kan er aan de doelen van de jongere gewerkt worden.

Werkwijze

Het uitgangspunt van de JIT-methodiek is dat de jongere en zijn hulpvragen centraal staan. De werkwijze is gebaseerd op de visie dat jongeren het beste geholpen kunnen worden in hun eigen vertrouwde omgeving. Om de jongere heen wordt een contactnetwerk opgezet van medewerkers uit de jeugdhulpverlening, jeugdzorg, de gezondheidszorg, het onderwijs, het UWV, politie en justitie. Deze partijen werken samen en worden ‘op maat’ ingeschakeld, zodat actief gewerkt wordt aan de oplossing van problemen. Daarnaast wordt het sociale netwerk om de jongere heen geactiveerd. Positieve contacten uit het verleden worden herontdekt en nieuwe contacten in het heden worden opgebouwd. Jongeren worden zich bewust van hun gedrag en krijgen gedragsalternatieven aangereikt op een doeltreffende wijze.

Begeleiding

Een JIT Intensief traject duurt zes maanden en is opgedeeld in drie fases die elk 2 maanden duren: de onderzoeksfase, de actiefase en de eindfase. De intensiteit is gedurende het traject aflopend van ongeveer 2x per week in het begin, naar 1x per week of 1x per twee weken als het traject bijna afloopt.

Onderzoeksfase
Tijdens de onderzoeksfase wordt uitgebreid stilgestaan bij welke hulp nodig is om de jongere zo goed mogelijk te helpen en de kans op recidive te verminderen. Er wordt kennis gemaakt met het netwerk van de jongere. Door middel van een uitvoerige omgevingsanalyse worden samen met de jongere doelen gesteld die in een plan van aanpak worden verwoord.

Actiefase
Tijdens de actiefase wordt het plan van aanpak uitgevoerd en wordt er rondom de jongere een netwerk geactiveerd, zodat actief en met meerdere partijen gewerkt wordt aan het oplossen van de problemen. Hiervoor werken we onder andere samen met partners zoals het UWV, scholen, verschillende werkgevers en de geestelijke gezondheidszorg, maar ook met het persoonlijke netwerk van de jongere.

Eindfase
In de eindfase wordt er aan de laatste doelen gewerkt en wordt er gekeken naar wat er eventueel voor vervolghulp ingezet moet worden. Het persoonlijke en professionele netwerk van de jongere neemt een steeds belangrijkere rol in bij het behalen van zijn doelen.

Aanmelding

Voordat de begeleiding start, is er een intakegesprek met de jongere en indien nodig de verwijzer. Tijdens de intake wordt stilgestaan bij de hulpvragen van de jongere en wat JIT Intensief hierin kan betekenen. Er is aandacht voor de werkwijze van het JIT en er wordt gekeken of de jongere tot de doelgroep behoort. Op basis van dit gesprek wordt beoordeeld of de jongere een traject krijgt aangeboden.

Wanneer er naar aanleiding van het gesprek nog vragen zijn met betrekking tot eventuele contra-indicaties, zal er na toestemming van de jongereaanvullend onderzoek worden gedaan naar zijn achtergrond.

Neem voor meer informatie over de aanmeldprocedure contact op met het JIT. Jongeren kunnen ook zelf bij ons binnenlopen om zich aan te melden. Check hier onze folders!

Contra-indicaties

Buiten de doelgroep vallen jongeren die een hardnekkig drugsprobleem hebben, jongeren met ernstige psychiatrische problematiek of jongeren die geen verblijfsvergunning hebben of hier geen zicht op hebben. Als richtlijn wordt aangehouden dat jongeren met een IQ lager dan 75 niet in begeleiding worden genomen.

Begeleiding door het JIT wordt gesubsidieerd door de gemeente Den Haag en is gratis. Het JIT is een werkorganisatie van Xtra.

kaartje