JIT NPT (Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer)

JIT NPT begeleidt jongeren, die een periode in detentie of in een justitiële jeugdinrichting hebben gezeten bij hun terugkeer naar Den Haag. De jongeren moeten woonachtig zijn in Den Haag.

Ook worden jongeren begeleid die door het justitieel casusoverleg voor minderjarige doorstromers (jongeren in de leeftijd 12 t/m 18 jaar met 2 parketnummers in het afgelopen jaar) of het centraal casusoverleg voor jongvolwassen veelplegers (jongeren in de leeftijd 18 t/m 26 jaar met 3 veroordelingen in het laatste jaar) verwezen worden. Bij deze jongeren is er sprake van een gemiddeld tot hoog recidiverisico.

Buiten de doelgroep vallen:

  • jongeren met een laag recidiverisico
  • jongeren met een IQ lager dan 75
  • jongeren met zodanige zware psychiatrische en/of drugsproblematiek, dat begeleiding niet mogelijk is
  • jongeren zonder (zicht op) een verblijfsvergunning
  • jongeren en/of verwijzers die de begeleiding door JIT NPT alleen zien als “overbruggingshulp” om hen vanuit de instelling naar een werk- en woonsituatie te begeleiden.

Doelstelling

Het uiteindelijke doel van de begeleiding van JIT NPT is dat de jongeren niet meer met politie of justitie in aanraking komen. Bovendien is het streven dat jongeren zelfstandig en zonder problemen kunnen functioneren in de maatschappij. Om dit te bereiken wordt er hulp geboden op alle leefgebieden van de jongeren zoals huisvesting, vrijetijdsbesteding, dagbesteding, financiën en hun sociale netwerk.

Werkwijze

De begeleiding van JIT NPT duurt één jaar en bestaat uit vier fases van elk drie maanden. In de eerste fase, de onderzoeksfase, wordt uitgebreid stilgestaan bij welke hulp er nodig zal zijn om de kans op recidive te verminderen. In de tweede en derde fase, de actiefases, wordt er gewerkt aan de gestelde doelen, die regelmatig geëvalueerd worden. In de laatste fase, de follow-up, wordt contact gehouden om het bereikte te monitoren. De begeleiding is in het begin zeer intensief en loopt af naar lichte begeleiding in de eindfase. Tijdens het hele traject wordt samengewerkt met het netwerk van de jongere: familie, vrienden, school en/of werk en eventuele andere betrokken organisaties.

Aanmelding

Jongeren kunnen aangemeld worden via het justitieel casusoverleg en/of het centraal casusoverleg. Ook rechtstreekse aanmelding bij JIT NPT is mogelijk: in dat geval wordt de aanmelding getoetst door de eerder genoemde overlegorganen. Wanneer een jongere voldoet aan de gestelde eisen wordt hij persoonlijk door een trajectbegeleider van JIT NPT benaderd voor een intake. Indien een jongere niet aan de criteria voor JIT NPT voldoet, wordt bekeken of hij bij een andere werksoort van het JIT geholpen kan worden.

Neem voor meer informatie over de aanmeldprocedure contact op met het JIT. Check hier onze folders!

Intake

Voordat de begeleiding start is er een intakegesprek. Bij dit gesprek worden behalve de jongere ook andere voor de jongere belangrijke personen uitgenodigd. Tijdens de intake wordt stilgestaan bij wat JIT NPT biedt en wat de hulp voor de jongere kan betekenen.
Op basis van dit gesprek en -indien aanwezig- het dossier van de jongere wordt bekeken of de jongere in aanmerking komt voor begeleiding. Na het intakegesprek wordt besloten of de jongere in traject komt.

Begeleiding door het JIT wordt gesubsidieerd door de gemeente Den Haag en is gratis. Het JIT is een werkorganisatie van Xtra.

kaartje