JIT PREVENTIEF

JIT Preventief begeleidt jongeren die problemen hebben en/of veroorzaken.

Jongeren die voortijdig van school gaan, werkloos zijn en veel op straat rondhangen, kunnen overlast in de wijken veroorzaken. Een deel van hen loopt het risico om in de criminaliteit terecht te komen. Om de kans op afglijden te verkleinen, biedt het JIT een preventieve, professionele en outreachende aanpak. Bij het JIT worden deze jongeren uitgedaagd en gestimuleerd om het perspectief in hun leven te verbeteren en hier zelf de verantwoordelijkheid voor te nemen. De begeleiding van het JIT is uitnodigend en erop gericht de jongere sterker te maken, zodat hij of zij zich op aanvaardbare wijze staande kan houden.

Iedereen kan een jongere met wie het mis dreigt te gaan, aanmelden bij het JIT. Een jongere moet wel op de hoogte zijn van de aanmelding. Als de jongere na de kennismaking kiest voor begeleiding door het JIT, wordt er een contract afgesloten met daarin duidelijke afspraken. Een jongere kan zich overigens ook zelf aanmelden.

 

Doelgroep

Het JIT begeleidt jongeren van 12 tot en met 26 jaar die vragen en problemen hebben op verschillende leefgebieden, zoals dagbesteding, gezin en familie, vrije tijd, huisvesting, financiën en vrienden. Het JIT wil schooluitval tegengaan en onacceptabel gedrag zo vroeg mogelijk corrigeren.
Naast praktische hulp, bemiddeling, informatie en advies, geeft het JIT ondersteuning bij gedrags-problemen zoals agressie. Ook traint het JIT de sociale vaardigheden van jongeren.

 

Doel

  • Verminderen of wegnemen van risicofactoren bij jongeren die overlastgevend en/of crimineel gedrag vertonen.
  • Mogelijkheden vergroten en daarmee delicten en sociale uitsluiting voorkomen.

 

Werkwijze

Het uitgangspunt van de JIT-methodiek is dat de jongere centraal staat. De werkwijze is gebaseerd op de visie dat jongeren het beste geholpen kunnen worden in hun eigen vertrouwde omgeving. Het JIT sluit aan bij de leefwereld van de jongere en biedt individuele en intensieve ambulante begeleiding.
Om de jongere heen wordt een contactnetwerk opgezet van medewerkers uit bijvoorbeeld de jeugdhulpverlening, jeugdzorg, de gezondheidszorg, het onderwijs, Werkplein, politie en justitie. Deze werken samen met elkaar en worden ‘op maat’ ingeschakeld, zodat actief gewerkt wordt aan de oplossing van problemen.
Daarnaast wordt het sociale netwerk om de jongere heen geactiveerd. Positieve contacten uit het verleden worden herontdekt en nieuwe contacten worden opgebouwd.
Jongeren worden zich bewust van hun gedrag en krijgen gedragsalternatieven aangereikt op een doeltreffende en speelse wijze, zoals door het trainen van sociale vaardigheden. Door thema-avonden krijgen ouders van deze jongeren opvoedingsondersteuning aangeboden.

 

Begeleiding

De begeleiding van de jongere is intensief. Afhankelijk van de ernst van de problematiek zijn er meerdere contacten per week. Die contacten worden gaandeweg afgebouwd tot eenmaal per week aan het einde van het traject. Elke trajectbegeleider begeleidt maximaal 6 jongeren gedurende 13 weken. In geval van nood is er 24 uur per dag, zeven dagen per week een trajectbegeleider voor de jongere beschikbaar (niet voor instellingen).

Na de aanmelding en acceptatie start de begeleiding. Aan het begin van de begeleiding wordt er een contract afgesloten tussen het JIT en de jongere. De trajectbegeleider maakt samen met de jongere een omgevingsanalyse en brengt zijn of haar situatie in kaart.

De jongere stelt samen met de begeleider individuele doelen op waaraan hij gaat werken. Het gaat daarbij om korte-termijndoelen, die de jongere snel gerealiseerd zal zien en waardoor hij gemotiveerd zal blijven. Het gaat daarnaast ook om lange-termijndoelen, die soms pas na de interventieperiode gerealiseerd kunnen worden. De doelen worden vastgelegd in een plan.
De begeleiding van het JIT is consequent en stapsgewijs. Van alle partijen wordt verwacht dat zij actief deelnemen en bijdragen aan het realiseren van de doelen. Het JIT gaat actief met de jongere op pad in zijn leefwereld.

Na de interventieperiode werkt het contactnetwerk verder aan de realisering van de resterende doelen. De trajectbegeleider van het JIT neemt na 3, 6 en 9 maanden contact op met de jongere en het netwerk over de stand van zaken. De jongere kan zelf in die periode contact opnemen wanneer het uitgezette traject stagneert.

 

Contra-indicaties

Voor begeleiding komen niet in aanmerking:

  • Harddrugsverslaafden
  • Jongeren met zwaar psychiatrische problematiek
  • Illegaal in het land verblijvende jongeren.

Als richtlijn geldt dat jongeren met een IQ lager 70 niet worden begeleid.
 

Aanmelding:

In principe kan iedereen een jongere aanmelden bij JIT Preventief: Jongerenwerk, Leerplicht, Werkplein, Politie, Bureau Jeugdzorg en andere verwijzende instanties maar ook ouders, familie, een vriend(in) of een buurman. Een aanmelding door een verwijzer wordt alleen geaccepteerd als de jongere daarvan zelf op de hoogte is.
Jongeren kunnen zich ook zelf aanmelden bij het JIT.

Aanmelden kan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur, telefonisch of door langs te komen. Een medewerker van het JIT zal na overleg met de eventuele doorverwijzende instelling contact opnemen met de jongere. Dat doen we echter alleen als de jongere zelf van de aanmelding op de hoogte is. Er wordt een afspraak gemaakt in een voor de jongere vertrouwde omgeving of bij het JIT. Meer informatie over aanmelden vind je op de pagina 'meld je aan'. Check ook onze folders!

Begeleiding door het JIT wordt gesubsidieerd door de gemeente Den Haag en is gratis. Het JIT is een werkorganisatie van Xtra.

kaartje